سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نئوتریس و یاهو - بخش دوم (شنبه 86/9/3 ساعت 10:59 عصر)

NeoTrace  Version 3.25 - TRIAL Trace Results
Target: www.yahoo.com
Date: 2007/11/09 (Friday), 12:03:37 ق.ظ
Nodes: 10


Node Data
Node Net Reg IP Address      Location            Node Name
   1   -   - 192.168.238.238 TEHRAN              56t-21748991be0
   2   1   - 80.191.222.2    TEHRAN             
   3   1   - 80.191.223.254  TEHRAN             
   4   1   - 80.191.222.1    TEHRAN             
   5   2   - 217.218.224.253 Zanjan             
   6   2   - 217.218.232.249 Qazvin             
   7   2   - 217.218.158.42  TEHRAN             
   8   3   - 195.146.33.34   TEHRAN             
   9   2   - 217.218.155.42  TEHRAN             
  10   4   1 87.248.113.14   DUBLIN              f1.us.www.vip.ird.yahoo.com


Packet Data
Node High Low  Avg  Tot  Lost
   1    0    0    0    1    0
   2 3060 2783 2932    5    1
   3 3252 2766 3100    5    1
   4 3147 3147 3147    5    4
   5 3233 3060 3161    6    3
   6 3208 3051 3131    4    1
   7 3300 3020 3163    3    0
   8 3416 3091 3286    3    0
   9 3174 2295 2824    5    2
  10 3368 2778 3061    5    2


Network Data
Network id#: 1

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

Network id#: 2

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

Network id#: 3
iran isfahan chahar bagh abasi street
   kooche pasaj kazerooni sakhteman shomare 4 of dci comunication

Network id#: 4

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

 

Registrant Data
Registrant id#: 1
See Registrant Pane for registrant contact information.

_____

نودها

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیانئو تریس و یاهو - بخش اول (شنبه 86/9/3 ساعت 10:51 عصر)

Target: www.yahoo.com
Date: 2007/11/09 (Friday), 11:46:19 ب.ظ
Nodes: 16


Node Data
Node Net Reg IP Address      Location            Node Name
   1   -   - 192.168.238.238 TEHRAN              56t-21748991be0
   2   1   - 80.191.222.2    TEHRAN             
   3   1   - 80.191.223.254  TEHRAN             
   4   1   - 80.191.222.1    TEHRAN             
   5   2   - 217.218.224.253 Zanjan             
   6   2   - 217.218.232.249 Qazvin             
   7   2   - 217.218.158.42  TEHRAN             
   8   3   - 195.146.33.34   TEHRAN             
   9   2   - 217.218.155.42  TEHRAN             
  10   2   - 217.218.155.70  TEHRAN             
  11   2   - 217.218.155.70  TEHRAN             
  12   4   - 62.216.144.165  New York           
  13   5   1 195.66.224.129  Southwark           ge-1-1-0.pat1.the.yahoo.com
  14   2   1 217.12.0.251    DUBLIN              so-0-1-0.msr1.ird.yahoo.com
  15   6   1 87.248.101.1    DUBLIN              ge-1-1.bas-b1.ird.yahoo.com
  16   6   1 87.248.113.14   DUBLIN              f1.us.www.vip.ird.yahoo.com


Packet Data
Node High Low  Avg  Tot  Lost
   1    0    0    0    1    0
   2  200  156  178    2    0
   3  153  137  145    2    0
   4  146  146  146    2    1
   5  150  150  150    1    0
   6  144  144  144    1    0
   7  158  158  158    1    0
   8  137  137  137    1    0
   9  129  129  129    1    0
  10  140  140  140    1    0
  11  149  149  149    1    0
  12  300  300  300    1    0
  13  384  384  384    1    0
  14  346  346  346    1    0
  15  378  378  378    1    0
  16  535  535  535    1    0


Network Data
Network id#: 1

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

Network id#: 2

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

Network id#: 3
iran isfahan chahar bagh abasi street
   kooche pasaj kazerooni sakhteman shomare 4 of dci comunication

Network id#: 4
Flag Telecom
   London

Network id#: 5
London Internet Exchange
   1st Floor
   Maya House
   134-138 Borough High Street
   London SE1 1LB
   ENGLAND

Network id#: 6

OrgName:    RIPE Network Coordination Centre
OrgID:      RIPE
Address:    P.O. Box 10096
City:       Amsterdam
StateProv: 
PostalCode: 1001EB
Country:    NL

 

Registrant Data
Registrant id#: 1
See Registrant Pane for registrant contact information.

_____
NeoTrace Copyright ©1997-2001 NeoWorx Inc
4734c010
96 59


 

نودها

 

 

نمودار

 

 

  
  • بازدیدهای این وبلاگ ?
  • امروز: 1 بازدید
    بازدید دیروز: 1
    کل بازدیدها: 1905 بازدید
  • درباره من
  • اشتراک در خبرنامه
  •